Hospodárenie

Účtovné uzávierky

Naše účtovné uzávierky a výročné správy

Spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v zmysle uzatvorených občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov s Mestom Nové Mesto nad Váhom vykonáva nasledujúce činnosti:

 

Výroba a rozvod tepla a TÚV

Spoločnosť prevádzkuje 17 tepelných zariadení vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom:

Plynová kotolňa ul. 1.mája 308

Plynová kotolňa ul. 1.mája 311

Plynová kotolňa ul. 1.mája 313

Plynová kotolňa ul. SNP 2206

Plynová kotolňa ul. Čachtická 730

Plynová kotolňa ul. M.R.Štefánika 811

Plynová kotolňa ul. M.R.Štefánika 815

Plynová kotolňa ul. Benkova 1266

Plynová kotolňa ul. Dibrovova 1916

Plynová kotolňa ul. Dibrovova 1940

Plynová kotolňa ul. Palkovičova 2069

Plynová kotolňa ul. Vajanského 2235

Plynová kotolňa ul. Tematínska 2119

Plynová kotolňa ul. Športová 2345

Plynová kotolňa ul. Považská 2349

Plynová kotolňa ul. Krátka 2350

Plynová kotolňa Klčové 2480

Plynová kotolňa Banská 6303

Z uvedených tepelných zdrojov spoločnosť zabezpečuje vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody pre bytový fond v počte b.j.

Dodávka tepla a TÚV sa realizuje v zmysle zákona č. 70/1998 Z.z. a jeho vykonávacích vyhlášok a súvisiacich predpisov.

 

Správa bytového fondu

Spoločnosť vykonáva správu a prenájom bytov vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom v počte 830 a vo vlastníctve fyzických príp. právnických osôb v počte 2 278 bytov /stav k 31.12.2000/.

Spoločnosť zabezpečuje inkaso platieb za nájomné vrátane úhrad za služby spojené s nájmom bytov, u predaných bytov inkaso platieb za preddavky do fondu opráv a služby spojené s užívaním bytov, ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov, ročné vyúčtovanie fondu opráv, opravy a údržbu bytového fondu a ďalšie dohodnuté činnosti.

Výšku nájomného upravuje Opatrenie MF SR č. R-11/1999 z 21.12.1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer MF SR z 12.3.1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov.

Mesačný poplatok za výkon správy jednotlivého bytu je 3,65 €/mesiac vrátane DPH.

Zoznam spravovaných bytových domov:

Námestie Slobody č.d. 5/6

Námestie Slobody č.d. 7/8

Námestie Slobody č.d. 17/19

Námestie Slobody č.d. 19/21

Námestie Slobody č.d. 22/24

ul. Palkovičova č.d. 23/1

ul. J.Gábriša č.d. 54/28

ul. J.Gábriša č.d. 55/29

ul. Klčové č.d. 85/2,4,5

ul. Klčové č.d. 90/9,10

ul. Klčové č.d. 91/11,12,27

ul. Klčové č.d. 93/15,16,17,18

ul. 1.mája č.d. 308/1,2,3,4

ul. 1.mája č.d. 309/1,3,5

ul. 1.mája č.d. 310/6,7,10,11,12,13

ul. 1.mája č.d. 311/8,10,11,13

ul. 1.mája č.d. 312/1,2,14,15,16,17,18

ul. 1.mája č.d. 313/19,20,21,22

ul. 1.mája č.d. 314/4,5,6,23,24,25,26

ul. Hurbanova č.d. 315/6,7,8,12,13,14,15

ul. Partizánska č.d. 317/1,2,3

ul. Obrancov mieru č.d. 319/3,4

ul. Weisseho č.d. 322/5,6

ul. Weisseho č.d. 334/22,23,24,25

ul. J. Kollára č.d. 335/1,2

ul. J. Kollára č.d. 338/5,6

ul. J. Kollára č.d. 339/7,8

ul. J. Kollára č.d. 340/9,10

ul. J. Kréna č.d. 359/4,5,6,7

ul. Karpatská č.d. 366/13

ul. Karpatská č.d. 367/14,15,16,17

ul. Karpatská č.d. 369/22,23,24,25

ul. Karpatská č.d. 370/26

ul. Jasná č.d. 372/1,2,3

ul. Jasná č.d. 373/4,5,6

ul. SNP č.d. 379/2,3

ul. SNP č.d. 380/4,5,6

ul. SNP č.d. 381/7,8

ul. SNP č.d. 382/9,10

ul. SNP č.d. 383/11,12

ul. SNP č.d. 384/13,14

ul. SNP č.d. 385/15

ul. SNP č.d. 386/16

ul. SNP č.d. 389/19

ul. SNP č.d. 390/20

ul. Javorinská č.d. 400/10

ul. Javorinská č.d. 401/11

ul. Štúrova č.d. 464/1,2,33

ul. Sasinkova č.d. 544/20

ul. Sasinkova č.d. 545/21

ul. Sasinkova č.d. 546/22

ul. Sasinkova č.d. 547/23

ul. Sasinkova č.d. 549/25

ul. Sasinkova č.d. 550/26

ul. Štúrova č.d. 579/18,19

ul. Štúrova č.d. 580/20,21

ul. Čachtická č.d. 730/2

ul. Hurbanova č.d. 758/7,8,9,10,11,12

ul. Hurbanova č.d. 763/13

ul. Komenského č.d. 779/8

ul. J. Hašku č.d. 787/6

ul. J. Hašku č.d. 789/8

ul. M.R.Štefánika č.d. 813/3,4,5,6

ul. M.R.Štefánika č.d. 818/22,23,24

ul. M.R.Štefánika č.d. 820/26

ul. M.R.Štefánika č.d. 822/28

ul. Dibrovova č.d. 837/11,12

ul. Dibrovova č.d. 838/16,17

ul. Dibrovova č.d. 839/18,19

ul. Dibrovova č.d. 840/20,21

ul. Kpt. Nálepku č.d. 851/4,5

ul. Kpt. Nálepku č.d. 852/6

ul. Kpt. Nálepku č.d. 853/7,8,9,10

ul. Kpt. Nálepku č.d. 859/18,19,20

ul. Kpt. Nálepku č.d. 861/21,22,23

ul. Krčméryho č.d. 867/6,7,8,9

ul. Fándlyho č.d. 872/1,2

ul. Zelená č.d. 887/5

ul. Zelená č.d. 888/14,15

ul. Brigádnická č.d. 973/14

ul. Brigádnická č.d. 974/15

ul. Piešťanská č.d. 1182/22

ul. Piešťanská č.d. 1206/48,49

ul. Piešťanská č.d. 1207/50,51

ul. Piešťanská č.d. 1209/53,54

ul. Piešťanská č.d. 1214/58,59

ul. Dukelská č.d. 1218/6,7,8,9

ul. Dukelská č.d. 1220/14

ul. Malinovského č.d. 1224/3,4

ul. Malinovského č.d. 1226/7,8

ul. Hviezdoslavova č.d. 1227/13,14

ul. Malinovského č.d. 1229/11,12

ul. Hviezdoslavova č.d. 1260/6,7,8

ul. Hviezdoslavova č.d. 1261/9,10,11

ul. Benkova č.d. 1263/1,2

ul. Benkova č.d. 1265/5,6

ul. Kpt. M. Uhra č.d. 1306/9

ul. Kpt. M. Uhra č.d. 1307/10

ul. Kpt. M. Uhra č.d. 1308/11

ul. Holubyho č.d. 1336/4

ul. Vajanského č.d. 1363/21

ul. Odborárska č.d. 1367/1

ul. Odborárska č.d. 1373/9

ul. Tehelná č.d. 1782/42

ul. Trenčianska č.d. 1876/13

ul. Javorinská č.d. 1907/15,16,17,18

ul. Hollého č.d. 1914/4,5

ul. Hollého č.d. 1915/8,9,10,11

ul. Považská č.d. 1980/4

ul. Považská č.d. 1981/5

ul. Považská č.d. 1982/6

ul. Považská č.d. 1984/8

ul. Považská č.d. 1986/10

ul. Tematínska č.d. 1987/9,10

ul. Tematínska č.d. 1990/8

ul. Tematínska č.d. 1995/12

ul. Tematínska č.d. 1996/13

ul. Športová č.d. 2007/32,33,34

ul. Zelená č.d. 2022/10

ul. Zelená č.d. 2057/6

ul. Športová č.d. 2071/37,38,39

ul. Dr. Markoviča č.d. 2085/6,7

ul. Klčové č.d. 2088/36,37

ul. Klčové č.d. 2089/38,39

ul. Klčové č.d. 2090/40,41

ul. Javorinská č.d. 2138/36

ul. Trenčianska č.d. 2192/35

ul. Trenčianska č.d. 2193/36

ul. Trenčianska č.d. 2194/37

ul. Trenčianska č.d. 2195/38

ul. Trenčianska č.d. 2196/39

ul. Trenčianska č.d. 2197/40

ul. Trenčianska č.d. 2198/41

ul. Lieskovská č.d. 2200/1

 

Správa nebytových priestorov

Spoločnosť spravuje nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom

v celkovom počte 106.

Výška nájomného je sa stanovuje dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, formou výberového konania Mesta Nové Mesto nad Váhom.

4. Zoznam spravovaných nebytových priestorov:

Nám. Slobody č.d. 1/1

Nám. Slobody č.d. 2/2

Nám. Slobody č.d. 5/6

Nám. Slobody č.d. 7/8

Nám. Slobody č.d. 10/11

Nám. Slobody č.d. 19/21

Nám. Slobody č.d. 22/24

ul. Palkovičova č.d. 23/1

ul. Klčové č.d. 85

ul. 1. mája č.d. 308

ul. 1. mája č.d. 309

ul. 1. mája č.d. 310

ul. 1. mája č.d. 311

ul. 1. mája č.d. 312

ul. 1. mája č.d. 313

ul. 1. mája č.d. 314

ul. Weisseho č.d. 324

ul. SNP č.d. 386

ul. Hviezdoslavova č.d. 453

ul. Hviezdoslavova č.d. 463

ul. Bernolákova č.d. 602

ul. F. Kráľa č.d. 749

ul. Komenského č.d. 774

ul. J. Hašku č.d. 785

ul. J. Hašku č.d. 786

ul. J. Hašku č.d. 787

ul. J. Hašku č.d. 789

ul. M.R.Štefánika č.d. 811

ul. Dibrovova č.d. 860

ul. Malinovského č.d. 1231

ul. Malinovského č.d. 1253

ul. Mnešická p.č. 1440

ul. Poľná č.d. 1634

ul. Poľná č.d. 1639

ul. Tehelná č.d. 1748

ul. Palkovičova č.d. 2069

ul. Jánošíkova č.d. 2078

ul. Klčové č.d. 2088

ul. Klčové č.d. 2089

ul. Klčové č.d. 2090

ul. Hviezdoslavova č.d. 2154

ul. Tehelná č.d. 2159

 

SÍDLO FIRMY

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

KONTAKTY